English | HTML версия
Studiо ITTI Web Based Solutions
© Trend Studio 2006
sound by Monimeduzite
Trend Studio uses all qualitative methods as focus groups, in-deapth interviews, included observation. In addition, the company implements projective technics, audio-visual diaries and etc. The exact approach is determine by each client's needs.

Тренд Студио прилага всички качествени методи като фокус групи, дълбинни интервюта, включено наблюдение. Допълнително се използват проективни техники, brainstorming, аудио-визуални дневници и др. Изборът на подход се определя от индивидуалните потребности на всеки клиент.